fbpx

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě https://prahapanoramaticka.cz/obchod/. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

Prodávající – je obchodní společnost WURUHIPI, s.r.o. se sídlem Na Fialce II 1639/58, Praha 6, PSČ 163 00, IČ: 03324052, DIČ: CZ03324052, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze 1, spis. značka odd. C vl. 230134.

Provozovna – adresa provozovny pro osobní odběr a reklamace WURUHIPI, s.r.o., Zelený pruh 1091/111, PSČ 140 00.

Kupující / konečný spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující / podnikatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Objednávka a kupní smlouva

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na jeho e-mail. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že si přečetl obchodní podmínky a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Kupující je na ně před vlastním uskutečněním objednávky v internetovém obchodě a na webových stránkách https://prahapanoramaticka.cz/obchod/ dostatečně upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Po vložení zboží do košíku je před odesláním objednávky nutné vyplnit označená políčka:

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí.

Veškeré podané objednávky jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a po zaplacení kupní ceny. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

Možnosti dopravy

Kupující si před vlastním objednáním vybere způsob doručení objednávky. Nabízené možnosti jsou:

Osobní odběr v provozovně prodávajícího – po zaplacení objednávky si kupující na e-mailu obchod@prahapanoramaticka.cz domluví s prodávajícím termín předání, které je možné na adrese provozovny prodávajícího. WURUHIPI, s.r.o., Zelený pruh 1091/111, PSČ 140 00.

Česká pošta – balík do ruky – po zaplacení objednávky prodávající odešle objednávku prostřednictvím České pošty s využitím služby Balík do ruky.

Možnosti platby

Před dokončením objednávky si kupující vybere platební metodu, pomocí které uhradí svou objednávku. Nabízené možnosti jsou:

Bankovním převodem – kupující po objednání dostane informace o bezhotovostní platbě převodem na účet prodávajícího.

PayPal – kupující s platným kontem služby PayPal mohou pro uhrazení své objednávky využít služeb této platební služby.

Platební kartou – kupující mohou využít možnost platby kartou prostřednictvím platební služby PayPal. Pro tento případ není nutná registrace ani konto u této platební služby. Stačí kliknout na volby PayPal a následně se zobrazí, jestli chcete zaplatit přes službu PayPal nebo pomocí Debetní či kreditní karty.

Storno objednávky

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před odesláním zboží. V případě stornování již odeslaného zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, spojených s expedicí, tzn. balení, dopravné atd.

Dle ustanovení § 1837 odstavce d, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Konkrétně se jedná např. o zboží dodatečně potištěné, autorsky podepsané nebo přímo vyrobené na zakázku.

Pokud v případě neoprávněného odstoupení od kupní smlouvy již započaly práce spojené s jejím plněním (nákup potřebného materiálu, grafické práce…apod.) a byly již vynaloženy prokazatelné náklady, má prodávající právo na jejich úhradu, a to v plné výši.

Kupující může odstoupit pouze v případě, že prodávající hrubě porušil sjednané dodací podmínky a případné navrhované změny nebyly nebo nemohly být kupujícím akceptovány.

Práva a povinnosti prodávajícího 

Prodávající má povinnost potvrdit a vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. V případě platby na účet odešle prodávající zboží nejpozději do 5 pracovních dnů od připsání platby na jeho účet. Po odeslání zásilky zašle kupujícímu e-mailem daňový doklad. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

Kupující má právo v souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží. Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu písemně na adresu provozovny WURUHIPI, s.r.o., Zelený pruh 1091/111, PSČ 140 00 nebo e-mailem na adresu obchod@prahapanoramaticka.cz nejpozději do 14 dnů od převzetí věci s uvedeným číslem bankovního účtu, na který má být vrácena odpovídající částka. 

Kupující je povinen doručit prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím na adresu provozovny WURUHIPI, s.r.o., Zelený pruh 1091/111, PSČ 140 00 do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku na uvedený bankovní účet, případně jiným, předem dohodnutým způsobem v souladu s ustanovením § 1832 Občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí vráceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží. Náklady spojené s vrácením produktu hradí kupující.

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je konečným spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu na e-mail obchod@prahapanoramaticka.cz. Současně je nutné sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat prodávajícímu  e-mailem na adresu obchod@prahapanoramaticka.cz. Dodržením tohoto postupu při dodání vadné zásilky spotřebitel výrazně přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku – tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy.

V případě, že kupující je podnikatel, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu a uplatní se ustanovení § 2106 Občanského zákoníku.

Odpovědnost za vady

Kupující je povinen si prohlédnout dodané zboží ihned při převzetí od dopravce. Zjevné vady a nesrovnalostí týkajících se množství je Kupující povinen uplatnit ihned, jinak jeho práva zanikají a má se za to, že zboží bylo dodáno bez zjevných vad a v řádném množství. V případě jakýchkoliv dalších nesrovnalostí týkajících se kvality je oprávněn na tyto vady upozornit ve lhůtě 30 dnů ode dne dodání zboží (dále jen „Lhůta“). Pokud tyto vady nejsou uplatněny ve Lhůtě uvedené v předchozí větě, není Kupující vůči Prodávajícímu oprávněn uplatnit jakýkoliv případný nárok z důvodu existence těchto vad. Odpovědnost Prodávajícího za vady je ukončena, pokud není příslušný nárok uplatněn písemně nejpozději před uplynutím Lhůty a zároveň není doložen příslušnými důkazními prostředky prokazujícími důvodnost takového nároku. Jakákoliv nesrovnalost mezi dodaným zbožím a vyžádanou specifikací, která podstatným způsobem, neovlivňuje užití zboží pro stanovený účel, není považována za vadu.

Omezení odpovědnosti

Každá ze smluvních stran je odpovědna druhé smluvní straně pouze za případnou skutečnou škodu. Kupující je oprávněn uplatnit případný nárok na náhradu škody vůči Prodávajícímu pouze do Kupujícím uhrazené sjednané ceny nebo její části dle příslušné Smlouvy.

Ochrana osobních údajů

Odesláním své objednávky dáváte souhlas k tomu, aby byly vaše osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci a zpracovatelé online plateb, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nezbytně nutném pro bezproblémové zaplacení a doručení zboží.  Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití se znalostí aktuálních bezpečnostních postupů, doporučení. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.8.2020. 

Změny obchodních podmínek vyhrazeny.